Indicators on aukcije antikviteta You Should Knowa~ku praksu, ispitivawe ukusa i stavova konzumenata, izme

20 Treba imati u vidu da svi slu~ajevi, ~ak i u "prvom talasu" turbo-folka, ne potpadaju pod opisani model. Tim povodom je interesantno zapa`awe B. Dimitrijevi a, koji ka`e slede e: "S druge strane, tekst jednog od prvih i najve ih hitova klasi~nog turbo-folka, duet Cece i Mire [kori "Ne ra~unaj na mene", govori o odupirawu patrijarhalnim stegama, o mogu oj emotivnoj nezavisnosti i ekonomskoj samostalnosti mladih `ena, pa tako obavqa upravo emancipatorsku ulogu.

Broken inbound links Large affect Quick to resolve No damaged inbound links had been located on this Web content Damaged links send customers to non-existent Web content. They damage a web-site's usability and popularity, which impacts Website positioning.

Veãa integracija Evrope i stvaranje nove nadnacionalne evropske drzave izgleda sve izvesnije. U istoriji nemamo drugih primera uspesnog i dugotrajnog ujedinjenja kontinenta osim u sluèaju Rimskog carstva. Sliènosti izmeðu Evropske unije i Rimskog carstva su velike, bez obzira na istorijsku provaliju koja ih razdvaja.

Politika turbo-folka one. Poqa interpretacije Dosada wa istra`ivawa i teorijske postavke turbo-folka razli~ito su se odnosile prema prirodi ovog fenomena popularne muzi~ke kulture. Ve ina interpretacija deli stanovi te kako je u pitawu medijski dominantna lokalna potkultura, kao i muzi~ki `anr koji je u velikoj meri (ako ne i u celosti) kreiran nacionalnom ideologijom politi~ki usmeravanih kulturnih industrija. Pored toga, teorijski diskurs o turbo-folku izdvaja wegovu pripadnost grupi pojava globalne popularne kulture, ~ije se pojedine osobine preuzimaju i upisuju u lokalno poqe `anra. Time se konstitui e wegova u osnovi ambivalentna priroda: turbo-folk je usmeren ka lokalnom po to simboli~ki zastupa aktuelne dru tvene fikcije, ali i istovremeno pravi otklon ka svetskoj sceni pop-kulture putem upotrebe wenih prepoznatqivih mehanizama. Razmatrawe ustrojstva ove ambivalentne relacije kqu~no je za uspostavqewe fenomenologije turbo-folka.

Uz kraću analizu ove specifične vrste diskursa u hrvatskom istražuju se osobitosti posu

mnjenje u Srbiji je bilo uznemireno. Pupin u Americi govori o pretnji koju Austro-Ugarska predstavlja. Ukoliko se Austrija umesa u rat, smatra Pupin, balkanski narodi ãe biti spremni da se sudare sa njom. Pupin apeluje na amerièki narod da shvati da je pravda na strani balkanskih saveznika. Na mirovnim pregovorima u Londonu, Austro-Ugarska je trazila garancije da ãe Srbija sa njom ziveti u miru, da se Srbija odrekne poseda u Albaniji i osiguranje trgovaèkih interesa Monarhije u Solunu. Po svaku cenu je pokusavala da spreèi izlazak Kraljevine Srbije na Jadransko more i trudila se da je privredno veze za sebe. Pupin smatra da je ovakvo ponasanje nedopustivo i da predstavlja otvoreno gazenje neotuðivih prava balkanskih drzava. Kao veliki pobornik ideje o stvaranju zajednièke juznoslovenske drzave, on pise brojne èlanke o zajednièkom poreklu Juznih Slovena, jugoslovenskom pokretu i austrijskoj antinacionalnoj propagandi èiji je cilj bio gusenje jugoslovenskog pokreta koji je "slièan Garibaldijevom pokretu za ujedinjenje Italijana, Bizmarkovom za ujedinjenje Nemaca".two Ideja o juznoslovenskom zajednistvu se zaèela u Dubrovaèkoj republici u get more info XVI veku. Ivan Gunduliã u epu Osman peva o minuloj slavi drzava Juznih Slovena, pesme Dalmatinca Andrije Kaèiãa Miosiãa velièaju jedinstvo ovih naroda. Napoleonovi ratovi su doveli do sloma Dubrovaèke republike. Sa padom Napoleona, Dubrovnik postaje deo Austro-Ugarske, tako da njegov duhovni uticaj na Juzne Slovene poèinje da jenjava.

Evropa XVIII veka prolazi kroz buran period of time. Stalna ratovanja i sukobi velikih sila, preraspodela teritorija i mirovni ugovori koji ne dovode do resenja, veã "u sebi nose klicu narednog sukoba", podstièu, s jedne strane, intelektualnu elitu da se pozabavi moguãnostima drugaèijeg ureðenja svetskog poretka, a s druge strane, narod da oruzjem ustane protiv dekadentnog monarhizma. Opste nezadovoljstvo kulminiralo je Francuskom revolucijom, ali tu se nije i zavrsilo. Protiv Francuske republike monarhistièke sile Evrope zapoèinju koalicione ratove. Ubrzo, pak, Pruska, jedan od koalicionih more info partnera, zadovoljna teritorijom koja joj je pripala posle podele Poljske, izlazi iz koalicionog rata, potpisavsi sa Francuskom 1795. mir u Bazelu. Iste godine, podstaknut potpisivanjem pomenutog mirovnog sporazuma, kenigsberski profesor, Imanuel Kant, pise, u formi mirovnog ugovora, svoj spis Veèni mir. Svestan èinjenice da mir u Bazelu po svojim idejama nije blizak pacifistièkim idealima kojima je sam naklonjen, Kant ovim svojim spisom pozdravlja kakvu-takvu politiku mira, otvoreno se stavljajuãi na stranu republike, more info ukazujuãi na smernice za ostvarenje kosmopolitskog drustva.

e navedenim postupkom, na osnovu najtipi~nijih primera hiperkodifikacije, dizajniran je anketni upitnik, pa je u prole e 2003. godine, na teritoriji Beograda, sprovedena anketa na odabranom uzorku izvornih govornika srpskog jezika. U upitniku su tra`ene reakcije na najtipi~nije primere. Pitawa su obuhvatila primere "kodifikacije" fonetskog, morfolo kog, sintaksi~kog i leksi~kog jezi~kog nivoa.

... Ispitivanje uticaja engleskog jezika na srpski u proteklih nekoliko decenija rezultiralo je brojnim studijama koje su se bavile ovim fenomenom prvenstve- no iz sociolingvističke, etnolingvističke, leksikografske, leksikološke i kontra- stivno-kontaktne perspektive. two Na temeljima kontaktne lingvistike i konkretnim istraživanjem engleskog i srpskohrvatskog jezika, predstavljenim u značajnim studijama R.

Considering the fact that 1990, the majority of the South and East Slavic languages have independently adopted, to varying extents, English loanblend [N[N]] constructions, where an English qualifier noun is accompanied by a head noun that Earlier existed from the language: e.g., Bulgarian ekšŭn geroi 'motion heroes'. This phenomenon is of individual desire from the morphosyntactic processing standpoint, as the use on the English noun for a modifier with no addition of a Slavic adjectival suffix and agreement desinence is often a violation of fundamental common ideas of Slavic morphology and morphosyntax, and therefore should pose appreciable parsing difficulties.

en iz vi e slojeva - po~iwe kao pri~a o teroristima, nastavqa se kao detektivski, a postepeno postaje dominantno antropolo ki. Peki parafrazira anti~ke mitove (najvi e mit o Tezeju) da bi prostorno ograni~enoj pri~i dao vremensku univerzalnost.

enost koja se krije iza termina popularna muzika, pop muzika, narodna muzika - a re~ je o kategorijama kroz koje se turbo-folks naj~e e sagledava. S tim u vezi treba napomenuti da ni sama kovanica turbo-folks nije "usamqena": u literaturi i praksi sre u se nazivi neofolk, folk-pop, tehnofolk, ili se o turbo-folku uop teno govori kao o "narodnoj muzici" ili "narodwacima".

ewa. Na taj na~in, zaposleni kao neposredni u~esnici u dono ewu odluka postaju zainteresovani za rezultate i ostvaruju ve u produktivnost. Ovim tehnikama vo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Indicators on aukcije antikviteta You Should Know”

Leave a Reply

Gravatar